دولت را از تخلف در تامین هزینه معیشتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی باز دارید

دسته : حقوقی قضایی و انتظامی

نام فرد مسئول یا سازمان : جناب آقای قالیباف؛ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم

نزدیک به دو سال است که مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیسیتی ،علیرغم افزایش حقوق و مستمری اقشار مختلف جامعه در سال جدید، تغییری نداشته است. اخیراً نیز سازمان برنامه و بودجه در تخلفی آشکار قصد دارد تا یک سوم از ردیف اعتباری در بند ۲۴ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال 99 را پرداخت ننماید. این بند که ارتباط مستقیم با کاهش فقر مطلق مددجویان این سازمان ها دارد، موجب می گردد تا خانواده 2/5 میلیون نفری کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور،در چنین شرایط سخت اقتصادی با مشکلات جدی معیشتی روبرو شوند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از جناب آقای دکتر قالیباف؛ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم می خواهیم تا با اقدام سریع و به موقع، دولت را از این اقدام غیرقانونی و عجولانه بازداشته و با پرداخت بودجه طبق روال پیشین، مانع از تضییع حقوق این قشر گردد.

لیست امضا کنندگان