از حقوق پزشکان عمومی دفاع کنید

دسته : سلامت و رفاه اجتماعی

نام فرد مسئول یا سازمان : حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری

معاونت آموزشی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به عنوان متصدي برگزاري آزمونهاي علمی و تخصصی پزشکی، درخصوص برگزاري آزمون دستیاري دوره 48 ،با تخلف از مصوبات و آئیننامه هاي جاري شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ، حقوق مکتسبه هزاران داوطلب را که اکثریت آنان در این شرایط سخت درحال خدمت رسانی در سراسر کشور هستند، به صراحت و وضوح سلب نموده است . موارد اعتراض بدین شرح است: 1.عدم رعایت 9ماه فاصله زمانی بین اعلام و ابلاغ رسمی منابع آزمون (31 شهریور سال 99 (تا تاریخ برگزاري آزمون که در ابتدا تاریخ 7اسفند 99 اعلام شده بود. 2. عدم رعایت فاصله قانونی حدود یک سال بین تاریخ برگزاري آزمون دوره 47) مرداد99 (با تاریخ اعلامی آزمون دوره 48) حدود 8 ماه) که بر خلاف مندرجات مقررات مصوب سال 81 که تاکید بر برگزاري آزمون در روندي مشابه کنکور سراسري کرده است. 3.عدم رعایت حداقل 2سال (2آزمون) اعتبار رفرنس درس جراحی و تغییر آن به فاصله کمتر از یکسال از لارنس 2013 به لارنس 2019 برخلاف رأي صادره در نشست 90شورا . 4. عدم تغییر رفرنس منابع دروس پاتولوژي، فارماکولوژي، رادیولوژي و گوش وحلق وبینی با وجود گذشت بیش از 5سال از اعلام قبلی برخلاف بند 6- 2 و 1-1-3 از آیین نامه اجرایی موضوع 3 نشست 66 شورا . اینجانبان جمع کثیری از پزشکان عمومی داوطلب شرکت در آزمون دستیاري پزشکی دوره48 از حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری می خواهیم تا با بررسی مجدد از حقوق آنان دفاع نمایند.

لیست امضا کنندگان