برای شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک شبکه مترو تاسیس کنید

مردم شهرستان های ورامین،پیشوا و قرچک با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر فاقد شبکه مترو می باشند. با توجه به این که ساکنین شهرستانهای مذکور برای کار و تحصیل همواره به پایتخت سفر می کنند و همچنین نقش مهم مترو در کاهش آلودگی هوا و سهولت حمل و نقل مسافران، ما امضاء کنندگان این مطالبه از شما تقاضا داریم برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

برای کوتاه قامتان امکانات متناسب با وضعیتشان ایجاد کنید

کوتاه قامتان افرادی هستند که ممکن است نسبت به دیگران کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند. وضعیت خاص آنها موجب شده است تا این قشر به طور کامل و یکسان از امکانات موجود بهره نبرند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از وزیر محترم کار تقاضای رسیدگی به وضعیت اشتغال کوتاه قامتان ، وزیر محترم ورزش و جوانان رسیدگی به وضعیت ورزش و ایجاد امکانات ورزشی متناسب برای این قشر و همچنین از دولت تقاضا داریم تا در صورت امکان موسسه ای را برای شناسایی کوتاه قامتان نخبه ایجاد نماید تا موجب افزایش سهم این افراد در رشد ، تعالی و پویایی کشور گردد.

برای معلولین و توانخواهان ایجاد شغل کنید

در حالیکه معلولین حدود 11 درصد از اقشار جامعه را تشکیل می دهند، با اینحال میزان امکانات فراهم شده برای آنها در کشور ناچیز بوده و آنان از این کمبودها رنج می برند. معلولان نیز مانند دیگر اقشار جامعه برای ایجاد یک زندگی عادی و معمولی ،علاوه بر امکانات نسبی رفاهی و اجتماعی، نیازمند شغل هستند تا بتوانند از طریق آن امرار معاش کرده و مایحتاج زندگی خود را فراهم آورند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهیم تا ضمن توجه ویژه به وضعیت اشتغال این قشر، امکانی را فراهم نمایند تا افراد مذکور بتوانند آسان تر توسط نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی مورد پذیرش قرار گیرند.

نوع فعالیت اعضای هیات مدیره و کمیسیون عالی سوانح راه آهن ج.ا.ا را شفاف سازی کنید

با توجه به شاعبه فعالیت برخی از اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن ج.ا.ا ، اعضای هیات مدیره و همچنین معاونین فنی این مجموعه بصورت مستقیم و یا با واسطه در شرکت های خصوصی حوزه راه آهن و احتمال بروز تعارض منافع ، اینجانبان کارکنان خانواده راه آهن ج.ا.ا خواهان بررسی و شفاف سازی فعالیت نامبردگان می باشیم.

با بازگرداندن دست مزدهایتان به صندوق دولت، از حقوق معلمان عزیز کشور حمایت کنید

با توجه به اینکه مشخص شده است هزینه سریال شهرزاد از محل دارایی معلمان در بانک سرمایه تامین و پرداخت شده است، ما امضاء کنندگان این مطالبه از بازیگران این سریال پرمخاطب می خواهیم تا به احترام تمام معلمان ایران، حقوقی را که از تهیه کننده این سریال دریافت کرده اند به صندوق دولت بازگردانند تا صرف معلمان عزیر کشور شود.

<-- قبلی۱۲۳۴۵۶ 7 ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸ بعدی -->